Điều khoản và Điều kiện

Điều khoản & Điều kiện

Chào mừng đến với bạn trên thị trường Công ty Cheap Nike Shox cung cấp nhiều sản phẩm tin cậy. Xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi ( “Trang web”) cấu thành thỏa thuận vô điều kiện của mình để tuân theo và bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng cho người dùng được tốt hơ, sự thân thiện cũng như quy cách làm việc.

Tóm lượt

Việc bạn sử dụng trang web sau đây có thay đổi như thế là thỏa thuận vô điều kiện của bạn để làm theo và bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng như thay đổi. Vì lý do này, chúng tôi khuyến khích bạn xem lại những điều khoản sử dụng bất cứ khi nào bạn sử dụng trang web này. Việc sử dụng trang này Bằng việc chấp nhận các điều kiện sử dụng Trong quá trình sử dụng của bạn của trang, bạn xác nhận rằng bạn đủ 18 tuổi trở lên. Bạn có thể sử dụng trang web này dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp người chấp nhận điều đó bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng nếu bạn dưới 18 tuổi, nhưng ít nhất là 13 tuổi.

Dữ liệu dùng phản đối:

Xin lưu ý rằng một số phần của một số tài liệu hoặc nội dung có thể được coi là xúc phạm, không đứng đắn hoặc phản đối. Khi bạn sử dụng loại nội dung hoặc dịch vụ trên trang web của chúng tôi, bạn được coi là đồng ý chịu trách nhiệm về việc sử dụng riêng của bạn. Và chúng tôi đã không có trách nhiệm với bạn cho những tài liệu hoặc nội dung được coi là phản đối.
Bản quyền và Thương hiệu
Tất cả các nội dung là hình thức thương mại, bản quyền, nhãn hiệu và / hoặc tài sản trí tuệ khác thuộc sở hữu, kiểm soát hoặc được cấp phép bởi chúng tôi và các tài liệu khác được phép của bên thứ ba đối với chúng tôi cũng là tài sản trí tuệ của chúng tôi, ngoại trừ việc kể đặc biệt. Họ được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế. Biên soạn (nghĩa là thu thập, sắp xếp, và lắp ráp) của tất cả các nội dung trên website này là tài sản độc quyền của cửa hàng của chúng tôi và cũng được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế của mình.
Bất kỳ tên, biểu tượng của tất cả các sản phẩm có liên quan, và tên dịch vụ, nhãn hiệu thiết kế và khẩu hiệu là thương hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu dịch vụ của trang web của chúng tôi. Không có giấy phép nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ được đưa ra trong kết nối với các nguyên liệu đặc trưng trên trang web này. Truy cập vào trang web này không trao bất cứ ai bất kỳ quyền sử dụng bất kỳ tên, logo hoặc nhãn hiệu theo cách nào.
Để cung cấp đủ thông tin thuận tiện cho bạn để hiểu được nội dung trên trang web của chúng tôi, có thể tham khảo hoặc liên kết đến các tên, ký hiệu, sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba. Nhưng điều này không phải là bất kỳ sự chứng thực, tài trợ hoặc khuyến nghị của các thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi cũng không đảm bảo tính chính xác của nội dung hay tài liệu trên các trang web của bên thứ ba “. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sử dụng hoặc quét các thông tin trên các trang web bên thứ ba “.